อภิปราย “220 ปี การปฏิวัติฝรั่งเศส” 13.00 น. ที่อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

Activity Date: 
Tue, 2009-07-21 13:00

“220 ปี การปฏิวัติฝรั่งเศส”
        
อภิปรายโดย
ดร.จรัล ดิษฐาอภิชัย นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สมบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล  รุ่งเจริญ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์ ดร.พิริยะดิศ  มานิตย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
    
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ
    
อังคาร 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-2218-4672