22-24 มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้

Event Date: 
Friday, 22 January, 2010 - 09:00

 ‘มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้’ (Photo for Peace Festival)

วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.                     ลงทะเบียน/ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
เวลา ๑๐.๐๐ น.                     พิธีเปิด/ปาฐกถาพิเศษ
เวลา ๑๑.๐๐ น.                     การแสดงของวง ‘อาเนาะบุหลัน’ จาก จ.ปัตตานี
เวลา ๑๒.๐๐ น.                     พัก/รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา ๑๓.๐๐ น.                     Work shop ถ่ายภาพ (ทีมที่ ๑)
เวลา ๑๔.๓๐ น.                     การแสดงของวง ‘บุหลันตานี’ และการแสดงรำรองเง็ง
เสวนาหัวข้อ ‘ภาพถ่าย : เรื่องใกล้ตัวในยุคดิจิตอล’
เวลา ๑๖.๐๐ น.                     ปิดงานวันแรก
 
 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.                     ภาคบันเทิง/ดนตรี
เวลา ๑๐.๐๐ น.          เสวนาหัวข้อ ‘แปลงภาพถ่ายเป็นทุนธุรกิจ’
เวลา ๑๒.๐๐ น.                     พัก/รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา ๑๓.๐๐ น.                     Work shop ถ่ายภาพ (ทีมที่ ๒)
                บันเทิง/ละคร (กลุ่มข้าวยำละครเร่ มอ.ปัตตานี)/ดนตรี
เวลา ๑๖.๐๐ น.                     ปิดงานวันที่ ๒
 
 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.                     เสวนา ‘ทิศทางสื่อชายแดนใต้’
เวลา ๑๐.๐๐ น.                     ภาคบันเทิง/ดนตรี
เวลา ๑๒.๐๐ น.                     พัก/รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา ๑๓.๐๐ น.                ดนตรี ‘ชัย สานุวัฒน์ และผองเพื่อน’
เวลา ๑๕.๐๐ น.   ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย/มองรางวัล
เวลา ๑๖.๐๐ น.               ปิดงาน/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
  

 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย
หัวข้อ “ภาพสันติ-สันติภาพ”
 
หมวดภาพประกวด
 
ภาพบุคคล
                                รางวัลยอดเยี่ยม   ๑             รางวัล
                                รางวัลชนะเลิศ     ๓             รางวัล
                                รางวัลชมเชย       ๕             รางวัล
 
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
                                รางวัลยอดเยี่ยม   ๑             รางวัล
                                รางวัลชนะเลิศ     ๓             รางวัล
                                รางวัลชมเชย      ๕             รางวัล
 
ภาพวิถีชีวิต
                                รางวัลยอดเยี่ยม     ๑             รางวัล
                                รางวัลชนะเลิศ       ๓             รางวัล
                                รางวัลชมเชย         ๕             รางวัล
 
 
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย
นายชวิน ถวัลย์ภิยโย (บก.ภาพถ่ายสำนักหัวใจเดียวกัน)
นายมนตรี คำสิงห์ (หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสารหัวใจเดียวกัน)
นายนครินทร์ ชินวรโกมล (ช่างภาพเครือเนชั่น)
นายจรูญ ทองนวล (ช่างภาพเครือเนชั่น)
ธีระพงศ์ นรารัตน์วงศ์ (ช่างภาพอิสระ)
ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท์ (รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรย.)
ผศ.สุพร สุนทรนนท์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์