สัมมนา 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์

Activity Date: 
Fri, 2010-10-29 09:00

80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์

ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์

29 ตุลาคม 2553

09.00-9.15 น. กล่าวต้อนรับโดย คณบดีคณะอักษรศาสตร์
...09.15-9.30 น. กล่าวเปิดงานโดย คุณสัมผัส พึ่งประดิษฐ์
09.30-10.00 น. ปาฐกถานำ โดย อ. ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
10.00-10.30 น. พัก-กาแฟ

10.30-12.00 น. แง่มุมทางประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมของจิตร ภูมิศักดิ์ โดย
1. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
2. บัณฑิต จันทศรีคำ
3. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

13.00-14.30 น. เสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับจิตร ภูมิศักดิ์
บทความที่ 1 ศิโรฒน์ คล้ามไพบูลย์
บทความที่ 2 บาหยัน อิ่มสำราญ
บทความที่ 3 ธิกานต์ ศรีนารา
14.30-15.00 น. พัก-กาแฟ

14.30-16.00 น เสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับจิตร ภูมิศักดิ์
บทความที่ 4 ยุกติ มุกดาวิจิตร
บทความที่ 5 วิลลา วิลัยทอง
บทความที่ 6 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

30 ตุลาคม 2553

13.00-14.30 น. จิตร ภูมิศักดิ์ ในความเห็นของคนรุ่นใหม่ โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ (ผู้นำเสวนา), ไอดา อรุณวงศ์, ธนาพล อิ๋วสกุล, สลักธรรม โตจิราการ และดนัย พลอยพลาย
14.30-15.00 น. พัก-กาแฟ

15.00-17.00 น. การแสดงดนตรี "จิตร 80 ปี" และการแสดงละครเรื่อง "มนต์รักเสียงกระดึง" ณ ห้องโถง 101 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย