สัมมนาวิชาการ “เฟ่ยเสี้ยวทงกับชนบทจีนศึกษา”

Activity Date: 
Wed, 2010-11-17 09:00

สัมมนาวิชาการ “เฟ่ยเสี้ยวทงกับชนบทจีนศึกษา”

และเปิดตัวแนะนำหนังสือแปล พื้นถิ่นแผ่นดินจีน: สังคมวิทยาชนบทจีน

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดยโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ร่วมกับโครงการจัดพิมพ์คบไฟ สมาคมสังคมวิทยาชนบทแห่งเอเชีย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 - 09.45 น. พิธีเปิดงานสัมมนา “เฟ่ยเสี้ยวทงกับชนบทจีนศึกษา”
โดย รศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.45 - 10.00 น. กล่าวแนะนำและเปิดตัวหนังสือ พื้นถิ่นแผ่นดินจีน: สังคมวิทยาชนบทจีน
โดย ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กรรมการ, คณะทำงานฝายจัดการ และบรรณาธิการของโครงการจัดพิมพ์คบไฟ

10.00 - 12.00 น. สัมมนาวิชาการ “เฟ่ยเสี้ยวทงกับชนบทจีนศึกษา”
·รศ.ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ประธานมูลนิธิชุมชนไท และที่ปรึกษาด้านชุมชนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
· รศ.ดร. สุริชัย หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· รศ. ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· รศ. พรชัย ตระกูลวรานนท์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิธีกรและดำเนินรายการ โดย อ. ดร.สุรสิทธิ์  อมรวณิชศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์