“ฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมสู่สังคมสุขภาวะ: บทเรียนจากการจัดการน้ำท่วมปี 2553”

Activity Date: 
Fri, 2010-11-05 09:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีสมัชชาสุขภาพย่อย เรื่อง
“ ฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมสู่สังคมสุขภาวะ: บทเรียนจากการจัดการน้ำท่วมปี 2553”
วันศุกร์ที่  5 พฤศจิกายน 2553  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4  อาคารวิศิษฐ์  ประจวบเหมาะ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ  คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมต่อประเด็นในการนิยามปัญหา ความไม่เป็นธรรมกับการปฏิรูปประเทศไทยในหลากหลายมิติทางสังคม  จัดเป็นการอภิปรายโต๊ะกลมนำประเด็นเรื่อง วิกฤตภาวะน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้น แนวคิดการแก้ไขปัญหาและความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากรอภิปรายนำ
สว. สุรจิต ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
*คุณสมชาย แต้มทันสี ผู้ประสานงานเครือข่ายบ้านกุ่ม รักษ์เจ้าพระยาชุมชนใต้วัด
อ.แมน ปุโรทกานนท์    ตัวแทนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (การจัดการลุ่มน้ำ)
คุณนันทา  เจริญผล วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการแก้มลิง อ. บางบาล จ. อยุทธยา

หมายเหตุ:  *อยู่ในระหว่างการติดต่อวิทยากร