แถลงข่าวสภาองค์การลูกจ้างแรงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

Activity Date: 
Wed, 2010-12-15 09:00

กำหนดการ

แถลงข่าวสภาองค์การลูกจ้างแรงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

Thailand Confederation Trade Union

06.00 น.                     ออกเดินทางจากระยอง

08.30- 09.00 น.        ลงทะเบียน ณ ชั้นสอง อาคารกระทรวงแรงงาน

09.00- 09.15  น.        กล่าวให้ข้อเสนอแนะ โดย อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

09.15- 09.20  น.        รับมอบทะเบียนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

                                    โดย นายทศพร คุ้มตะโก ประธานผู้ก่อการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานฯ

09. 20- 09.30 น.       แถลงข่าว เปิดตัวสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งที่ 13

                                    นโยบาย ,วิสัยทัศน์ ,พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

                                    โดย นายทศพร คุ้มตะโก ประธานผู้ก่อการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานฯ