เสวนาวิชาการในดวงใจ ที่ มช.: “โลกส่วนตัว” ของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

Activity Date: 
Fri, 2011-01-28 16:30

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด

ร่วมกับ

เสวนาวิชาการในดวงใจ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
......
ภายใต้การสนับสนุนของ Kick The Machine Films Co., Ltd.

ขอเชิญเข้าชมการบรรยาย

“โลกส่วนตัว” ของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น.- 20.00 น.

ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม:

E-mail: doisaket.interfilmfest@gmail.com

** รายได้จากการบริจาคทั้งหมดสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด **