เวทีสาธารณะ \750 ปีเชียงราย บนเส้นทางถ่านหินและสายน้ำแร่\" "

Activity Date: 
Thu, 2011-07-21 08:30

เวทีสาธารณะ 750 ปีเชียงราย บนเส้นทางถ่านหินและสายน้ำแร่: ผลกระทบจากเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินเมืองกก ประเทศพม่า 21 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องเอื้องมัจฉา ตึกยุพราชวิทยมงคล (ห้องสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 9.00 – 9.15 น. กล่าวเปิด คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ 9.15 – 9.30 น. นำเสนอภาพรวมของโครงการ โดย มนตรี จันทวงศ์ 9.30 – 12.45 น. การอภิปราย “เหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินเมืองกก: ผลกระทบต่อจังหวัดเชียงราย” 1. นายสุวิทย์ แก้วพนัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 2. นายแพทย์กันต์ ทองแถม ณ อยุธยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 3. นายศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 4. ตัวแทนชาวไทใหญ่ จากรัฐฉาน 5. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 6. การประปาจังหวัดเชียงราย 7. ตัวแทนผู้ได้ผลกระทบจากเหมืองถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง และเปิดอภิปรายทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์นิคม บุญเสริม (10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง) 12.45 - 13.00 น. กล่าวปิดการประชุม โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน