[24-25 ต.ค.] สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปรัชญา/ศาสนากับวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

Activity Date: 
Mon, 2011-10-24 09:00

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2554 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง ปรัชญา/ศาสนากับวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี วันที่ 24-25 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง 14-206 อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 08.30 - 08.45 ลงทะเบียน 08.45 - 09.00 พิธีเปิด ผศ. ดร. สมยศ รัตนกมลชัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ 09.00 - 10.00 “ศาสนากับวิทยาศาสตร์” ปาฐกถานำโดย รศ.ดร.มารค ตามไท 10.00 - 10.15 รับประทานอาหารว่าง 10.15 - 11.30 เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที) 11.30 - 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน 12.30 - 14.30 อภิปรายเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมุมมองทางปรัชญา ผู้ร่วมอภิปราย : รศ. ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.เวทิน ชาติกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ. ชัชชัย คุ้มทวีพร มหาวิทยาลัยรังสิต 14.30 - 14.45 รับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.45 เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที) 16.45 - 18.30 ประชุมสามัญประจำปี 2554 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 8.30 - 10.30 อภิปรายเรื่อง ศาสนาจากมุมมองของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ร่วมอภิปราย : ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นพ. ดร.มโน เลาหวณิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ สวทช. ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ. จริยา นวลนิรันดร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.30 - 10.45 รับประทานอาหารว่าง 10.45 - 11.30 เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที) 11.30 - 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน 12.30 - 15.30 เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที) 15.30 - 15.45 รับประทานอาหารว่าง 15.45 - 17.45 อภิปรายเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมุมมองทางศาสนา ผู้ร่วมอภิปราย : รศ. ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 17.45 - 18.00 พิธีปิดและมอบรางวัลบทความดีเด่ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 บุคคลทั่วไป 1,000 บาท ลงทะเบียนหลังกำหนด 1,200 บาท สมาชิกสมาคม 800 บาท ลงทะเบียนหลังกำหนด 900 บาท นักศึกษา 500 บาท ลงทะเบียนหลังกำหนด 600 บาท กรุณาโอนเข้าบัญชี สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาซอยรามคำแหง 24 เลขที่บัญชี 099-239074-9 พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาที่อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยพายัพ (วิทยาเขตแม่คาว) อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 หรือโทรสาร 02-300-4543 ต่อ 1355 หรือ email: d_aroonkit@yahoo.com http://www.parst.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=53