อภิปรายเรื่อง “ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

Activity Date: 
Tue, 2011-12-27 12:30

เชิญเข้าร่วมการอภิปรายเรื่อง “ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 27 ธันวาคม 2554 (เลื่อนจากสถานการณ์น้ำท่วม) เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การอภิปราย เรื่อง ‘ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕’ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ ตึกเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง ‘ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕’ โดย: รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสุภัฒ ภักดีสงวนกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รศ.สุริชัย หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียน ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๖.๓๐ น. จบการอภิปราย