สัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

Activity Date: 
Fri, 2011-12-23 13:30

การสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30-16.45 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ศูนย์ราชการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ(อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การอภิปรายเรื่อง “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดย - นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษาฯ - รศ.ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก นักวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ดำเนินการอภิปราย โดย พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมศันต์ ณ อยุธยา สมาชิกคณะทำงานการศึกษาฯ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปผลและกล่าวปิดการสัมมนา โดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม