สัมมนา: ผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบายพลังงานชีวมวล

Activity Date: 
Tue, 2012-04-03 09:00

 

สำนักงานคณะกรรการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบายพลังงานชีวมวล
ในหัวข้อ “อุดรูรั่วพลังงานชีวมวล”
 
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 

 

“ชีวมวล” นโยบายทางเลือกที่เกิดปัญหาเมื่อแปลงสู่การปฏิบัติ

จะอุดรูรั่วของนโยบายนี้อย่างไร???
 
กว่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ร้อยเอ็ด ยะลา สุรินทร์ เชียงราย สระแก้ว ปราจีน อุบลราชธานี ตาก พบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลมีปัญหาทั้งช่องว่าง และข้อบกพร่องทางกฎหมาย ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาโรคภูมิแพ้ การแย่งน้ำ ประท้วงคัดค้านความขัดแย้งในชุมชน เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นถ่านหิน ความเครียดและกังวลกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น...
 
ชุมชนร้องขอใช้สิทธิ ม.11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ให้ทำ HIA คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทบัวสมหมายไบโอแมส จำกัด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รวมถึงอีกหลายชุมชนมีแนวโน้มที่จะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าว
 
เมื่อปมปัญหาอยู่ที่นโยบาย จะทำอย่างไรให้นโยบายชีวมวลซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นสร้างพลังงานทางเลือก
บรรลุเจตนารมณ์ ทำอย่างไรให้อุดรูรั่วของนโยบายนี้และสร้างนโยบายที่เอื้อให้สังคมอยู่ดีมีสุข
 
 
กำหนดการจัดสัมมนา
 
“ผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบายพลังงานชีวมวล”
 
วันที่ 3 เมษายน 2555 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
 
09.00-09.30 น.
 
เปิดการสัมมนา
 
• กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
• ปาฐกถา “ผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบายพลังงานชีวมวล” โดย
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 
09.30-11.00 น.
 
เสียงจากชุมชนผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
 
• กรณีศึกษา ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด โดย คุณภูริธน นามลักษณ์
• กรณีศึกษา อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดย คุณสดใส สร่างโศก
• กรณีศึกษา จ.เชียงราย โดย คุณไว ขจรคำ
• กรณีศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา โดย คุณกอบมณี เลิศพิชิตกุล
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณประพจน์ ภู่ทองคำ
 
11.00-12.30 น.
 
อภิปรายหมู่ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในการขออนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล และการติดตามตรวจสอบ” โดย
 
• เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
• เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• คุณสิริวรรณ จันทนะจุลกะ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกรมอนามัย
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณประพจน์ ภู่ทองคำ
 
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.30-16.30 น.
 
อภิปรายหมู่ “อุดรูรั่วพลังงานชีวมวล” โดย
 
• นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
• คุณนที สิทธิประศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ
• คุณอุบลรัตน์ ปิยะโกศล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
• ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
• คุณศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
• คุณวิจิตรา ชูสกุล เครือข่ายพลังงานยั่งยืน จ.สุรินทร์
• คุณภารนี สวัสดิรักษ์ เครือข่ายวางแผนผังเมืองเพื่อสังคม
 
ดำเนินรายการโดย คุณสังกมา สารวัตร
 
16.30-16.45 น. สรุปและปิดการสัมมนา
 
........................................................................................
 
หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน