งานเสวนาครบรอบ ๗๒ ปี ของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

Activity Date: 
Mon, 2012-05-28 08:30

ขอเชิญร่วมงานเสวนาครบรอบ ๗๒ ปี ของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัด "พลังแห่งความรู้แบบนิธิ" ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 8.30 – 16.30 น.

กำหนดการ

9.00 – 9.50 น. "ประวัติศาสตร์แบบนิธิ เอียวศรีวงศ์: องค์ความรู้ใหม่และความหมายทางการเมือง" โดย ศ. สายชล สัตยานุรักษ์...

9.50 – 10.40 น. "หน้าที่ทางสังคมของประวัติศาสตร์แบบนิธิ เอียวศรีวงศ์" โดย รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์
11.00 – 12.00 น. “ข้อสังเกตบางประการที่มีต่อวัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ของนิธิ เอียวศรีวงศ์” โดย ผศ ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
13.00 – 13.50 น.“ขบวนการคนจนในสายตานิธิ” โดย ผศ. ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
13.50 – 14.40 น. "นิธิและการเมืองไทย" โดย ชำนาญ จันทร์เรือง
15.00 – 16.00 น. "คุยกันฉันคนไม่รู้เศรษฐศาสตร์ – ว่าด้วยความ (ไม่) รู้เศรษฐศาสตร์ของอ.นิธิ" โดย ศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ