ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๕

Activity Date: 
Sun, 2012-06-24 13:00

การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๕
ครบรอบ ๘๐ ปี การอภิวัฒน์สยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ครบรอบ ๑๗ ปี สถาบันปรีดี พนมยงค์
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

**********************************************
เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๔.๐๐ น. การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๕
หัวข้อ “แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: จากกปค. ๗๕ ถึง คปค. ๔๙”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๕.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง “พินิจงานเขียนสารคดีเรื่อง สันติปรีดี”

  • วิทยากร : ชมัยภร แสงกระจ่าง ผู้เขียนเรื่อง “สันติปรีดี” ทายาทปรีดี-พูนศุข พนมยงค์
  • ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
  • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดี
  • สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ดำเนินรายการ

..........................................................................................................................................................................
•ชมนิทรรศการวัตถุประสงค์คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย ๒๔ มิถุนายน นิพนธ์โดย ปรีดี พนมยงค์
บริเวณโถงนิทรรศการสถาบันปรีดี พนมยงค์
..........................................................................................................................................................................
•ชมการแสดงนิทรรศการศิลปะย่อยขนาดเล็ก ภาพลายเส้น : ๘๐ ปี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ผลงานของ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย บริเวณห้องกระจกด้านซ้าย ลานน้ำพุ สถาบันปรีดี พนมยงค์
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
……………………………………………………………………………………………………………………………
สำนักงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙
อีเมลล์ : banomyong_inst@yahoo.com / เวปไซค์ : www.pridiinstitute.com / www.pridi-phoonsuk.org /
www.facebook.com/pridibanomyong.inst