สัมมนา "20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทย: ปัญหาและการจัดการ"

Activity Date: 
Thu, 2012-06-28 08:30

การสัมมนา "20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทย: ปัญหาและการจัดการ" เป็นเวทีสาธารณะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกับทบทวนปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันสะท้อนมุมมอง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาที่เรื้อรังอยู่ในปัจจุบัน และแนวทางการป้องกันปัญหาในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย

..................................................

ร่วมจัดโดย

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.)
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน โดย: คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
09.10 - 09.20 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย: ศ. สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

..........

09.10 – 12.00 น. การเสวนาวิชาการเรื่อง “20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทย: ปัญหาและการจัดการ”

ผู้ร่วมเสวนา:
ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน), อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รศ.ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร. กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร. กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

คุณสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการการเสวนาโดย คุณกิตติ สิงหาปัด จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

..........

13.00 – 16.30 น. การอภิปรายและการพัฒนาข้อเสนอต่อรัฐบาล

ภาพรวมโครงสร้างและปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรม: คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ผังเมืองที่กำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมและความเสี่ยง: คุณภารนี สวัสดิรักษ์ เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

คดีมลพิษและกระบวนการยุติธรรม: คุณสุรชัย ตรงงาม โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหามลพิษและความขัดแย้งจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงาน โดยตัวแทนชุมชนในกรณีต่อไปนี้

- กรณี ผลกระทบจากการจัดการของเสียอันตราย: ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

- กรณีมลพิษจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าถ่านหิน: พื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง, ตำบลบ้างฉาง อำเภอบ้านฉาง และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- กรณีผังเมืองกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมกับผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียว: ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, อำเภอแก่งคอยและอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี, อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- กรณีการคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแห่งใหม่: อำเภอบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์ และตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี, อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

- กรณีคดีมลพิษและกระบวนการยุติธรรม: กรณีสารตะกั่วและผลกระทบที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี, กรณีเหมืองทอง จังหวัดเลย, และกรณีเหมืองสังกะสี จังหวัดตาก

ดำเนินรายการโดย: ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

..........

16.30 – 17.00 น. สรุปและปิดการสัมมนา
โดยคุณสมพร เ็พ็งค่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านลบ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

..................................................

ดาวน์โหลดโครงการ จดหมายเชิญ ใบตอบรับ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.mediafire.com/?5bps7d3cwxq7mui

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิบูรณะนิเวศ
Tel: +66 2 952 5061
Fax: +66 2 952 5062

http://www.facebook.com/Burananives.EARTHailand