ปาฐกถา สุภา ศิริมานนท์ เรื่องสังคมไทยกับแนวคิดรัฐสวัสดิการ: การก้าวพ้นประชานิยม โดยวรวิทย์ เจริญเลิศ

Activity Date: 
Wed, 2012-07-11 13:00

 
13-16.00น. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานปาฐกถา สุภา ศิริมานนท์
เรื่องสังคมไทยกับแนวคิดรัฐสวัสดิการ: การก้าวพ้นประชานิยม โดย รศ.วรวิทย์ เจริญเลิศ
ณ ห้องประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ