ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน [ม.แม่ฟ้าหลวง]

Event Date: 
Tuesday, 21 August, 2012 - 08:30

เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน

21 ส.ค. 2555 8.30 น. - 15.00 น. 
ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียน 8.30 - 8.50 น.

8.50 - 9.15 น. ผู้จัดกล่าวรายงาน

9.15 - 11.30 น. การอภิปรายทางวิชาการ อาเซียนกับประวัติศาสตร์ไทย (ASEAN and Thai history)
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พงศาวดารอาเซียนในแบบเรียนประวัติศาสตร์มัธยมไทย
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ดำเนินรายการโดย

ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์และหัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.30 - 12.00 น. อภิปรายและตอบข้อซักถาม

 

13.00 - 13.45 น. นิทรรศการภาพถ่ายด้านวัฒนธรรมของประเทศในดินแดนอุษาคเนย์
อภินันท์ บัวหภักดี บรรณาธิการฝ่ายภาพ อนุสาร อสท.

13.45 - 15.00 น. สรุปประเด็นการจัดงานและปิดการเสวนา

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053-917067 - 8
053 - 917042 โทรสาร 053-917067

พื้นที่ประชาสัมพันธ์