ความเป็นไปได้ของจังหวัดจัดการตนเอง ในมุมมองของผู้นำองค์กรชุมชน

Activity Date: 
Wed, 2012-08-29 08:00

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่