สัมมนา: เมื่อเพศกำหนดไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิหรือไม่ที่จะขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ

Activity Date: 
Tue, 2012-09-11 13:00

ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กำหนดการสัมมนา เรื่อง

“เมื่อเพศกำหนดไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิหรือไม่ที่จะขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ”

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

 • ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.

 • กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๓.๑๕ – ๑๖.๑๕ น.

 • อภิปรายเรื่อง “เมื่อเพศกำหนดไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิหรือไม่ที่จะขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ”
 • วิทยากรโดย
 • สิริลดา โคตรพัฒน์ ผู้ที่ยื่นขอแก้ไขคำนำหน้านาม
 • โสภณ คชพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป กรมการปกครอง
 • แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากรู คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หัวข้อ ฤ โลกนี้ไม่ได้แค่ชายหญิง:LGBTIQ)
 • รัชนีกร ลาภวณิชชา อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ ศราวุฒิ ประทุมราช นักสิทธิมนุษยชน
 • *** ระหว่างการอภิปรายมีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.

 • สรุปผลการสัมมนา และปิดการสัมมนา โดย นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ