กิจกรรม "วันสันติภาพโลก"

Activity Date: 
Fri, 2012-09-21 08:00

กำหนดการกิจกรรมวันสันติภาพโลก
วันศุกร์ ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ณ อุทยานธรรมะและ หอศิลป์ บ้านศิลปินแห่งชาติ "อินสนธิ์ วงค์สาม" บ้านป่าซางน้อย อ.เมือง ลำพูน

 

..............................................

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น

 • ลงทะเบียน   
 • เชิญชมนิทรรศการและสื่อสร้างสรรค์

เวลา ๐๙.๐๐ น

 • พิธิเปิด
 • ประธานกล่าวเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เวลา ๐๙.๑๕ น

 • โชว์กลองสะบัดชัย 
 • ฟ้อนยอง

เวลา ๐๙.๓๐ น.

 • ขบวนพาเหรดนำไปร่วมพิธียังเสาสันติภาพ และ พิธีปล่อยนก

เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 • พิธีในหอศิลป์ใหญ่ พระสงฆ์สวดมนต์ให้พร
 • เชิญชวนนั่งสมาธิ ๕ นาที รับฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพที่เราสร้างได้

เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 • พิธีตัดกิเลส อธิษฐาน แผ่เมตตาพัฒนาความสงบในจิตใต รอบน้ำพุแห่งปัญญา

เวลา ๑๑.๐๐ น. 

 • นิมนต์พระสงฆ์ฉันเพล
 • การแข่งขันปั่นจักรยานช้าที่สุด

เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 • เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 • การแสดงโดยกลุ่มนักเรียนแต่ละโรงเรียนในศาลาประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 • รายการเสวนา “สันติภาพในสายตาของคุณ” โดยวิทยากร สส.สงวน พงษ์มณี
  • อ.นพพร นิลณรงค์
  • ดร.มาร์ค ตามไท
  • ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ ผู้ดำเนินการเสวนา
 • เชิญรับของว่าง

เวลา ๑๔.๓๐ น.

 • มอบของที่ระลึก ประกาศรางวัลและมอบรางวัลการประกวดภาพวาดและการแข่งขันปั่นจักรยานช้าที่สุด  มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 • พิธีปิด

สันติภาพ จะบังเกิด และดำรงอยู่ได้ ก็เมื่อมวลมนุษยชาติ มีความรักใคร่ สามัคคี และปรองดองกัน

================================================================

วันสันติภาพโลก
(International Day of Peace)

“วันสันติภาพโลก” คืออะไร  ?
วันสันติภาพโลก คือวันแห่งความปรารถนาของประชากรทั้งโลก ที่จะให้ก่อเกิดสันติภาพขึ้นในโลก

สาเหตุ ที่จัดให้มีวันสันติภาพโลก  ด้วยเหตุที่ องค์การสหประชาชาติมีความปรารถนาที่จะนำสันติภาพไปยังทุกหนแห่งทุกประเทศใน โลก เพื่อขอให้ทุกประเทศหยุดยิง หยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังได้เชิญหน่วยงาน ชุมชน และองค์กรอิสระ ให้เฉลิมฉลองและร่วมมือกัน สร้างสันติภาพและความยุติธรรมขึ้นทั่วโลก

สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น " วันสันติภาพโลก " (International Day of Peace) โดยมุ่งเน้นที่...          

 1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง
 2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
 3. การแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
 4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 5. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
 6. การสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน

มูลนิธิ อุทยานธรรมะและหอศิลป์ องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์แห่งการพัฒนาจิตวิญญาณและศิลปกรรมร่วมสมัย เป็นแหล่งแสดงงานศิลปะโดยสอดแทรกธรรมะซึ่งเข้าใจง่ายและสนุกสนาน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะและธรรมะ อาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรเดียวที่เป็นศูนย์กลางของการจัดงานสันติภาพโลกขึ้น ในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่และภาคเหนือ โดยนำศิลปะเหล่านี้เป็นสื่อให้เกิดความร่วมใจการเกิดสันติภาพขึ้น

การส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมทุกกลุ่มอายุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สันติภาพภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรม สันติภาพ โดยเริ่มต้นจากความสงบเงียบภายในจิตใจของแต่ละบุคคล จะนำไปสู่การตระหนัก รู้จักตนเองและแหล่งพลังชีวิต สามารถใช้ปัญญาเป็นเครื่องชี้นำทางในการขจัดทุกข์และสร้างสันติสุขให้แก่ตน เอง และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้อื่น