เวทีวิชาการ การเกษตรนิเวศ สิทธิชาวนา อธิปไตยทางอาหาร และขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนา

Activity Date: 
Mon, 2012-11-12 09:00

 

วันที่ 12 พ.ย.55
เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีแปลไทย-อังกฤษ

9.00 การอภิปราย ความท้าทายต่อเกษตรนิเวศ สิทธิชาวนา อธิปไตยทางอาหาร ในกระแสโลก โดย Dr.Helda Morales และคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ (มูลนิธิชีววิถี)

11.00 การอภิปราย "ขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาบนเวทีนานาชาติ: ตัวตนและบทบาท" โดย สมาชิกขบวนการชาวนาโลก La Via Campesina จากยุโรป อเมริกาเหนือ-ใต้ แอฟริกา และเอเชีย

13.00 การเสวนา "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรนิเวศ สิทธิชาวนา และอธิปไตยทางอาหารสำหรับประเทศไทย" โดย สมัชชาคนจน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค องค์กรการตลาดทางเลือก สื่อมวลชนและนักวิชาการ

ร่วมจัดโดย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
La Via Campesina, Focus on the Global South และมูลนิธิชีววิถี