งานรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 20 หัวข้อ “การเมืองเรื่องคนธรรมดา”

Activity Date: 
Mon, 2012-11-19 08:45

 

กำหนดการงานรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 20 หัวข้อ “การเมืองเรื่องคนธรรมดา”

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

08.45 – 9.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.15 – 10.15 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเมืองเรื่องความตาย” โดย ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.15 – 13.00 กิจกรรมต่าง ๆ

-ตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบคัดเลือก) ห้อง ร301-ร307

-รัฐสภาจำลอง (เวลา 11.45 – 12.45) ห้อง ร432

-การแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษา (รอบรองชนะเลิศ) ห้อง ร431

-ประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี* ห้อง ร102

*10.15– 11.30 ประชุมหัวข้อย่อย เรื่อง “การเมืองไทย การเลือกตั้ง มายาคติกับความจริง”

ผู้นำเสนอผลงาน

- การเลือกตั้งกับสังคมการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน: พลวัตรและเหตุปัจจัยอันนำไปสู่ความ เปลี่ยนแปลงในฐานะเครื่องมือของ “คนธรรมดา” โดย นายต่อศักดิ์ สุขศรี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- “ความเป็นธรรมดา” กับการจัดการ “ชุดความจริง” ภายใต้ร่มเงาของ “ประชาธิปไตยแบบ ไทยๆ” ในช่วงเวลาความขัดแย้งทางการเมืองจากการ “ชุมนุมและสลายการชุมนุม ของกลุ่มคนเสื้อแดงปี พ.ศ.2553” โดย นายณสดมภ์ ธิติปรีชา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มองชายแดนใต้ ผ่าน ไผ่ พงศธร โดย นายอนุพงษ์ จันทะแจ่ม นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมอภิปรายผลงาน

อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.30 – 12.30 ประชุมหัวข้อย่อย เรื่อง “คนธรรมดาในการเมืองโลก”

- บททดลองเสนอเรื่องความเป็นไปได้ของซอมบี้ในฐานะความท้าทายและข้อจำกัดขององค์ความรู้ด้านการเมืองระหว่างประเทศ โดย นายภาคิน นิมมานรวงศ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ชีวิตติดอาวุธ: องค์ประธานที่ถูกรับรู้ของอดีตผู้มีส่วนในการสู้รบ กับการปรองดองหลังความขัดแย้งทางการเมืองของพม่า โดย นางสาววริษา อินทรัตน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมอภิปรายผลงาน

อ.จิตติภัทร พูนขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.45 – 13.45 พักกลางวัน

13.45 – 17.00 กิจกรรมต่าง ๆ

-ตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบชิงชนะเลิศ) ห้อง ร432 มอบรางวัลโดย อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-เสวนาประสาสิงห์: วิกฤต โอกาส และทางออกของคนธรรมดา ห้อง ร102

ในสังคมการเมืองไทยช่วง เปลี่ยนผ่าน

วิทยาการ

1. นายธนิก วิไลลักษณ์ กอง บก.สมุดพกสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์แดง 60)

2. นายวัชรพงษ์ จิโสะ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย สิงห์แดง57

3.นายชัยวุฒิ ตันไชย นักวิชาการเครื่อข่ายจุฬานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.นายตะวัน มานะกุล ศิษย์เก่าสิงห์แดงรุ่น 60

5.นายปราบ เลาหะโรจนพันธ์ สมาชิกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย

ผู้ดำเนินรายการ

นายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17.30 – 19.30 อ่านบทกวี “การเมือง คนธรรมดา ภาษากวี”

-------

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

08.45 – 9.15 ลงทะเบียน

09.15 – 10.15 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองวัฒนธรรมดา: ความไม่ธรรมดาของสามัญชน” โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.15 – 11.00 ประชุมวิชาการหัวข้อย่อย เรื่อง “อำนาจ ชนชั้น กับ สามัญชน (คนธรรมดา)”

ผู้นำเสนอผลงาน

- จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อ้างตนเป็นไพร่ และผู้ทำตนเช่นอำมาตย์ โดย นายอนิรุจน์ อวดแรง นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

- “ความเป็นไทย” กับ “ความเป็นอื่น” เมื่อความแตกต่างหลากหลายกลับกลายเป็นสิ่งผิดปกติ โดย นายทวีศักดิ์ เกิดโภคา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมอภิปรายผลงาน

อ.วิโรจน์ อาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00 – 12.15 ประชุมวิชาการหัวข้อย่อย เรื่อง “คน/พลเมือง/ประชาสังคม: การเมือง (ของ) คนธรรมดา”

ผู้นำเสนอผลงาน

- รัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง ประชาชน : แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างไร? โดย นายชิษณุพงศ์ ปัญญ์ชยธร นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- เมื่อ ‘คน’ หลายๆ คน เท่ากับ ‘ประชาสังคม’: บทสำรวจสถานะเบื้องต้นว่าด้วยหน้าตาและตำแหน่งแห่งที่ของประชาสังคมในฐานะ ‘พื้นที่’ ทางการเมืองของคนธรรมดา โดย นายธีรพัฒน์ อังศุชวาล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ‘บทบาทของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ต่อกระบวนการผลักดันร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร: โอกาสที่จะพิสูจน์ความเป็นพลเมืองเข้มแข็ง หรือ นิ่งเฉยจนกลายเป็นเพียงความเงียบที่ส่งเสียง?’ โดย นายเสฎฐวุฒิ อุดาการ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมอภิปรายผลงาน

อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.15 – 13.00 ประชุมวิชาการหัวข้อย่อย เรื่อง “ความรัก เพศ ตัวตนของคน (ไม่) ธรรมดา”

ผู้นำเสนอผลงาน

- การเมืองเรื่องคน (ที่ถูกทำให้) “ไม่” ธรรมดา: มองความเป็นหญิงของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผ่านกรอบเควียร์ โดย นายติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- The Rise of Eros : มุมมองทางปรัชญาการเมืองต่อสภาวะสุญนิยมในมิติทางวัฒนธรรม เรื่องเพศ-ความรักกับสังคมไทยร่วมสมัย โดย นายธีรวัฒน์ อธิการโกวิทย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมอภิปรายผลงาน

อ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 – 14.00 การแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ) พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 15.30 เวทีสาธารณะ: สรุปความรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 20 การเมืองเรื่องคนธรรมดา เรื่อง “คนธรรมดา รัฐศาสตร์ ชีวิตประจำวัน : รื้อ (และ) สร้างความสัมพันธ์ใหม่สู่คำถามต่อไปที่เราควรถาม” ผู้ดำเนินรายการ นายชุติเดช เมธีชุติกุล ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.30 – 16.30 บรรยายปิดท้าย เรื่อง “ความเป็นธรรมดา กับ ความเป็นการเมือง” โดย อ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.30 – 16.45 กล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานใน “งานประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี” โดย อ.วิโรจน์ อาลี รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.00 – 20.00 เสวนาหนัง เรื่อง “อำนาจของความกลัว: ชวนคุยเรื่อง “โลกก่อนสิ้น 2012”

วิทยาการ

- ดร.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

- คุณจักรชัย โฉมทองดี โครงการโลกเย็นที่เป็นธรรม