ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีคลิตี้

Activity Date: 
Thu, 2013-01-10 09:00

 

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีประวัติศาสตร์
การละเมิดสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนคลิตี้ล่าง
กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 7 ศาลปกครองกลาง
 
ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 214/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 637/2551 ระหว่าง ตัวแทนชาวบ้านคลิตี้ล่าง จำนวน 22 คน ผู้ฟ้องคดี กับ กรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากพิจารณาคดีมานานกว่า 9 ปี 
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: ‘คดีคลิตี้’ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้