เวทีเสวนาสาธารณะ “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”

Activity Date: 
Wed, 2013-03-13 09:00


               ในปี 2556 นี้ กสทช. ได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีและต้องตรงกับหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลที่เห็นว่าเป้าหมายหนึ่งของการกำกับดูแลก็คือการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วย่อมเป็นเรื่องที่มีความท้าทายว่า กสทช. จะดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นไปเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยแท้ และทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงและต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
               นอกจากนี้ ในส่วนของกิจการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยังมีการกำหนดนโยบายสำคัญของปี 2556 นี้คือการจัดให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์ของกิจการวิทยุโทรทัศน์ไทย
               ในการนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นควรที่จะมีการสื่อสารข้อมูล-ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะต่อประเด็นสำคัญดังกล่าว ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการจัดประชุม Public Forum ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล” ขึ้น ในวันพฤหัสบที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขยายความเข้าใจต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในหลากหลายภาคส่วน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบต่อไป ภายใต้บทบาทของ กสทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
                จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้ โดยลงทะเบียนส่งแบบตอบรับมาที่ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.สุภิญญาฯ ทางโทรสารหมายเลข 02 279 5563  หรือทางอีเมล์ที่  yjenjira@gmail.com  ภายในวันที่ 18  มีนาคม 2556


กำหนดการ

NBTC Public Forum ครั้งที่  ๑ /๒๕๕๖
"๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล"
วันพฤหัสบดีวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑  สำนักงาน กสทช.

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.         กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “๒๕๕๖ ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”

                                    โดย กสทช.ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         เสวนาเรื่อง “ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์               อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
คุณบุญยืน ศิริธรรม                        ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
คุณชัยรัตน์  แสงอรุณ                      อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

                                    ดำเนินรายการโดย คุณอิฐบูรณ์  อ้นวงษา

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         สรุปเสวนา “ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภค ทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง”

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.         ลงทะเบียน        

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.         กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ”       โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.         เสวนาเรื่อง “ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?”          
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ               อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์                   คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์            ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต                    ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์             คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM 96.5

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น.         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม                   

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.         สรุปเสวนา “ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล : กสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ?”