สัมมนา “การเสริมสร้างรัฐสวัสดิการภายใต้สังคมประชาธิปไตย: มุมมองด้านกฎหมาย และบทบาทของรัฐ สหภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ”

Activity Date: 
Tue, 2013-04-30 08:45

โครงการสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติ
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2556)

เรื่อง “การเสริมสร้างรัฐสวัสดิการภายใต้สังคมประชาธิปไตย: มุมมองด้านกฎหมาย และบทบาทของรัฐ สหภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ”

จัดโดย
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร
ตึกเอนกประสงค์  1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
     

8:45 – 9:00 น.  ลงทะเบียน 

9:00 – 9:15 น.  กล่าวต้อนรับ โดย
ศ. ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ประธานมูลนิธินิคม จันทรวิทุร และ
ดร. ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9:15 – 9:30 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
รศ. ดร. พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9:30 – 12:30 น.  อภิปรายเรื่อง “การเสริมสร้างรัฐสวัสดิการภายใต้สังคมประชาธิปไตย: มุมมอง
   ด้านกฎหมาย และบทบาทของรัฐ สหภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ”  โดย
ดร. กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายสวัสดิการสังคม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์* กรรมการพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายสวัสดิการสังคม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และกรรมการพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายสวัสดิการสังคม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย*
นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ กรรมการพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายสวัสดิการสังคม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน*
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ  เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (ดำเนินการอภิปราย)

12:15 – 12:30 น. กล่าวปิดการสัมมนา โดย
ผู้แทนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ :
1. * วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม
2. พิธีกรในงานสัมมนา : อาจารย์วิภา ดาวมณี
3. รับประทานอาหารว่างเวลา 10: 30–10:45 น. และ รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12:30–13:00 น.
4. ผู้สนใจเข้าสัมมนา โปรดแจ้งลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ที่ ดร. โชคชัย สุทธาเวศ Email: csuttawet@gmail.com หรือ อาจารย์วิภา ดาวมณี Email: csi_edu@yahoo.com