ปัญหาและทางออก: เขตแดนทางบก-ทางทะเล ของไทยและประชาคมอาเซียน

Activity Date: 
Thu, 2013-08-15 08:30

สัมมนา ณ ราชบุรี Seminar in Ratchaburi
"ปัญหาและทางออก: เขตแดนทางบก-ทางทะเล ของไทยและประชาคมอาเซียน"
พฤหัส 15 สิงหานี้ 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม  ม.ราชภัฎบ้านจอมบึง ราชบุรี

ติดต่อ มูลนิธิโครงการตำราฯ
02-424-5768 , โทรศัพท์ /โทรสาร 02-433-8713
E-mail : textbooksproject@gmail.com , kitsunee_tai@yahoo.com