บนปีกอินทรีหรือหางมังกร: นโยบายต่างประเทศไทยในยุคแห่งการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดย ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

Activity Date: 
Sat, 2013-08-03 16:00
The Reading Room เสนอ "บนปีกอินทรีหรือหางมังกร: นโยบายต่างประเทศไทยในยุคแห่งการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน" (Between the Eagle and Dragon: Thailand’s Foreign Policy in the Era of US-Sino Rivalry) ร่วมพูดคุยกับ ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 16:00น. เป็นต้นไป ที่ The Reading Room สีลม 19
รัฐประหารเมื่อ่ปี 2549 ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่ยังคงดำเนินอยู่ และได้ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย โดยเฉพาะต่อประเทศมหาอำนาจอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาและจีน ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งภายในนี้ได้มีส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการทูตของทั้งสหรัฐฯ และจีนในการดำเนินความสัมพันธ์ต่อไทยด้วย เป็นที่ปรากฏชัดว่า สหรัฐฯ ยังคงใช้นโยบายแทรกแซงการเมืองภายในของไทยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเมืองของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทางด้านจีนนั้น ยังคงกำหนดนโยบายที่ยึดถือหลักเคารพในอธิปไตยของกันและกัน ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการกำหนดรูปแบบการตอบสนองทางการทูตของไทยต่อสหรัฐฯ และจีน 
 
สำหรับไทย ความสำคัญอยู่ที่การค้นหาสมดุลทางอำนาจของสองมหาอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ต่อชนชั้นนำของไทยเป็นหลัก และผลประโยชน์แห่งชาติโดยรวมเป็นรอง สำหรับสหรัฐฯ และจีนนั้น ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อไทย ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในหรือการเคารพในหลักอธิปไตย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ระหว่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลทางด้านการเมืองเหนือไทย และเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม
 
ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ณ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เคยรับราชการ ณ กระทรวงการต่างประเทศ และเป็นผู้เขียนหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ A Plastic Nation: The Curse of Thainess in Thai-Burmese Relations (2005) และ Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy (2010)