งานเสวนาสาธารณะ "ปฏิรูประบบการคลังด้วย Thai PBO"

Activity Date: 
Wed, 2014-04-09 13:30

งานเสวนาสาธารณะ "ปฏิรูประบบการคลังด้วย Thai PBO" วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- บทนำเสนอ “Thai PBO: ความหวังใหม่ในการสร้างวินัยทางการคลัง?” โดย ดร.สมชัย จิตสุชน  รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์  ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล

- เสวนา “จะออกแบบและผลักดัน Thai PBO อย่างไร ให้เสริมสร้างวินัยทางการคลังได้จริง” ร่วมเสวนาโดย

1. ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
4. Mr.Shabih Mohib ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย
5. ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ธนาคารพัฒนาเอเชีย สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย
6. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ events@tdri.or.th ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://tdri.or.th/event/fiscal-policy-reform-thaipbo/