ราชดำเนินเสวนา เรื่อง 'ผลักดันกฎหมายควบคุมพีอาร์ภาครัฐ'

Activity Date: 
Fri, 2014-09-19 10:00

 

ราชดำเนินเสวนา เรื่อง 'ผลักดันกฎหมายควบคุมพีอาร์ภาครัฐ'

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จะนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเด็น "การซื้อสื่อของภาครัฐ" ของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณธิปไตร แสละวงศ์ ทีมวิจัยของทีดีอาร์ไอ  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ ที่นำมาสู่ความร่วมมือของ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้เข้ายื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เสนอให้ออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ 
     
เนื่องจากที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ในทิศทางที่มีปัญหาและมีความรั่วไหล โดยไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการรับรู้ ที่สำคัญมีการใช้งบประมาณเหล่านี้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคนที่เป็นนักการเมือง รัฐมนตรี ข้าราชการ ปลัดกระทรวง และอธิบดีต่างๆ มากกว่าเรื่องเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ 
 
อีกทั้งที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณทุ่มซื้อสื่อ ทำให้สื่อขาดความเป็นอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองในการตรวจสอบโครงการต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะและประเทศชาติ  จึงจำเป็นต้องผลักดันกฎหมายดังกล่าวขึ้นมา จากนี้ไป ทีดีอาร์ไอ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และองค์กรวิชาชีพสื่อ 4 องค์กรหลัก จะร่วมกันยกร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเสนอรัฐบาล

การเสวนาหัวข้อดังกล่าว มีวิทยากร ประกอบด้วย 

ดร. มานะ  นิมิตรมงคล         ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายธิปไตร   แสละวงศ์        สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( TDRI )

นายประยงค์  ปรียาจิตต์       เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 

ผู้ดำเนินรายการ   

นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย