การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรุงเทพฯ เมืองเดินได้

Activity Date: 
Tue, 2014-12-02 09:00

กำหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรุงเทพฯ เมืองเดินได้

โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า และโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า
จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 9:00-12:30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์
……………………………………….


09:00 -09:15น.  ลงทะเบียน
09:15 -09:30น.  แนะนำโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
09:30 -10:00น.  ประเด็นหารือที่ 1 : ความคิดเห็นต่อการเดินเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบัน
10:00 -10:30น.  ประเด็นหารือที่ 2 : แนวทางการปรับปรุงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นเมืองเดินได้-เมือง
เดินดี
10.30 -11.45น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -11.15น.  เสนอผลการศึกษาและพัฒนาแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการ
เดินเท้า โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
11:15 -11:45น.  ประเด็นหารือที่ 3 : ความคิดเห็นต่อโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี
11:45 -12:15น.  ประเด็นหารือที่ 4 : ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงพื้นที่นำร่องที่มีศักยภาพเพื่อเป็นตัวอย่างของพื้นที่เมือง
เดินดี
12:15 -12:30น.  ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
อภิปรายสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
12:30น.  รับประทานอาหารกลางวัน