เสวนา ‘เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน’

Activity Date: 
Thu, 2014-12-04 08:15

 

เสวนา ‘เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน’

คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสมัชชาคนจน
ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ “เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน”
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-15.15 น.
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
…………………………………

เวทีเสวนา “หลากหลายมุมมองต่อสถานการณ์คนจน”

วิทยากร
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม

อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์วิทยา อาภรณ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

ปาฐกถา
“สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย : ปัญหาและทางออก”

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การอภิปรายเวทีเปิด
“มองไปข้างหน้าสถานการณ์คนจน”

ดำเนินรายการโดย : จักรพงษ์ ธนวรพงศ์ และ เจษฎา โชติกิจภิวาทย์คลิกดูภาพขนาดใหญ่