พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” และ เสวนา เรื่อง การปฏิรูประบบผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองของสังคม

Activity Date: 
Mon, 2014-12-08 13:00
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เชิญร่วมพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  กทม.
 
กำหนดการ
 
13.00-13.30 น.                  ลงทะเบียน
 
13.30-13.40 น.                  พิธีเปิด โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
 
13.55-14.30 น.                  มอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2557” เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี พร้อมทั้งประกาศเจตจำนง เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2557              
 
15.00 -17.00 น.                 เสวนา เรื่อง การปฏิรูประบบผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองของสังคม
 
วิทยากร :
 
ศ.ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์           
 
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
 
นพ.มงคล ณ สงขลา        
 
นพ.วิชัย โชควิวัฒน        
 
ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี               
 
รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
 
 
 
หมายเหตุ : การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับรางวัลนี้  มูลนิธิฯจะจัดในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2456 และร่วมขบวนการสานต่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างสืบเนื่องต่อไป
 
แผนที่สถานที่จัดงานตามเอกสารแนบ http://www.facebook.com/ftawatch