การสัมมนา เรื่อง “การค้ามนุษย์กับธรรมาภิบาลเพื่ออนาคต : ช่องว่างความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Activity Date: 
Thu, 2015-09-10 09:00
ร่วมฟัง การสัมมนา เรื่อง “การค้ามนุษย์กับธรรมาภิบาลเพื่ออนาคต : ช่องว่างความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ 
อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)
ในการนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้เป็นแนวทางในการวิจัยและประสานนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะสั้นและระยะยาว
 
จัดโดย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (itd) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน