อ่านป๋วยใหม่ ออกแบบสังคมไทยในฝัน

Activity Date: 
Fri, 2016-04-29 13:00

ขอเชิญร่วมรับชมการนำเสนอผลงานรอบตัดสินของโครงการ "อ่านป๋วยใหม่ ออกแบบสังคมไทยในฝัน" ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


พบกับนักศึกษาปริญญาตรี 7 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้าย

ทีมคณะนิติศาสตร์+ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมคณะนิติศาสตร์+ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทีมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีมคณะรัฐศาสตร์+ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทีมคณะพัฒนาสังคม+รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วม "อ่านป๋วยใหม่" และนำเสนอทางออกของสังคมไทยใน 7 ประเด็นสำคัญ

การกระจายอำนาจ

การพัฒนาคน

การปฏิรูประบบสุขภาพ

การรับมือสังคมสูงวัย

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาสีเขียว

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

พร้อมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการรอบตัดสิน 5 ท่าน

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และผู้เขียนหนังสือ A man called Puey

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์