สัมมนา “ชวนสังคมร่วมลงทุน” (โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ)

Activity Date: 
Wed, 2017-01-11 09:00

กำหนดการสัมมนา “ชวนสังคมร่วมลงทุน” (โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ) วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 

 9.00 น.   

 ลงทะเบียน

9.30 น.

นำเสนอภาพรวมโครงการฯ และยุทธศาสตร์
โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.15 น.

เสวนาเรื่อง “การลงทุนด้านสังคมของไทย: สถานะปัจจุบันและภาพในอนาคต”

 

ผู้ร่วมเสวนา
คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
คุณวาทนันทน์ พีเทอร์สิค  กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

11.30 น.

เปิดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เสวนาเรื่อง “การลงทุนทางด้านสังคมของไทย: มุมมองจากผู้ร่วมลงทุน”

 

ผู้ร่วมเสวนา

นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่าสนธิ จ.ลพบุรี
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
คุณอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “Socialgiver”

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

14.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย

 

กลุ่ม 1 การพัฒนาคน (การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการให้ทุนการศึกษา)
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค    กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กลุ่ม 2 ตาข่ายทางสังคม (การช่วยเหลือผู้พิการและผู้อ่อนไหวเปราะบางทางสังคม)
ดร.วิชสิณี  วิบุลผลประเสริฐ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.บุญวรา  สุมะโน             สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

16.00 น.

ปิดการสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ คุณศศิพงศ์ สุมา โทร 0-2718-5460 ต่อ 314  หรือ e-mail : sasipong@tdri.or.th

ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

 9.00 น.   

 ลงทะเบียน

9.30 น.

นำเสนอภาพรวมโครงการฯ และยุทธศาสตร์
โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.15 น.

เสวนาเรื่อง “การลงทุนด้านสังคมของไทย: สถานะปัจจุบันและภาพในอนาคต”

 

ผู้ร่วมเสวนา
คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
คุณวาทนันทน์ พีเทอร์สิค  กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

11.30 น.

เปิดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เสวนาเรื่อง “การลงทุนทางด้านสังคมของไทย: มุมมองจากผู้ร่วมลงทุน”

 

ผู้ร่วมเสวนา

นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่าสนธิ จ.ลพบุรี
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
คุณอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “Socialgiver”

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

14.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย

 

กลุ่ม 1 การพัฒนาคน (การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการให้ทุนการศึกษา)
ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค    กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กลุ่ม 2 ตาข่ายทางสังคม (การช่วยเหลือผู้พิการและผู้อ่อนไหวเปราะบางทางสังคม)
ดร.วิชสิณี  วิบุลผลประเสริฐ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.บุญวรา  สุมะโน             สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

16.00 น.

ปิดการสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ คุณศศิพงศ์ สุมา โทร 0-2718-5460 ต่อ 314  หรือ e-mail : sasipong@tdri.or.th

ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560