เสวนาวิชาการ "แค่ต่างเพศ ต้องต่างหอ?: ประเด็นทางกฎหมายในการบังคับใช้พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558"

Activity Date: 
Wed, 2017-02-15 12:30

 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30-16.10 น.

ณ ห้อง SC 3051
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากร
- คุณณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ ผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องในการร่างและบังคับใช้พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
- ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
- ผศ.โสพิน โตธิรกุล อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาพฤติกรรมวัยรุ่น
- อาจารย์ปูนเทพ ศิรินุพงษ์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน

ผู้ดำเนินรายการ
- อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์