งานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากล 2560

Activity Date: 
Mon, 2017-03-06 09:00
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากล 2560  ในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.  2560 เวลา 09.00 น – 13.00  น.  ที่ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1  โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในระดับสากลว่าทุกหน่วยงานจำเป็นต้องปกป้องการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นกลไกที่สหประชาชาติซึ่งรับไทยเป็นสมาชิกรับรองเมื่อเดือนธันวาคม 2541 นอกจากนี้แม้ว่าจะได้มีการรับรองสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในทุกฉบับที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการทำงานด้านส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน กลับก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงมีนักปกป้องเพื่อสิทธิมนุษยชนจำนวนมากต้องเผชิญกับการคุกคาม ข่มขู่ ทำร้าย ซึ่งหลายครั้งเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิต  และแม้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งหญิงและชายล้วนต้องเผชิญกับภัยอันตรายร้ายแรง แต่ผู้หญิง นักปกป้อองสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับภัยอันตรายและความไม่มั่นคงมากกว่า เนื่องจากลักษณะงานของบรรดานักปกป้อง ที่เป็นผู้หญิงมักท้าทายขอบเขตความเชื่อทางวัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมในสังคมไทย จึงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงให้เห็นอยู่เนืองๆ รวมทั้งหลายหน่วยงานก็ยังไม่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง เห็นได้จากมิติทางเพศภาวะที่สังคมประกอบสร้างขึ้น  ที่มิได้ ประกันความเสมอภาคอย่างครอบคลุมในทุกด้าน พลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯเช่น โครงสร้างทางการเมือง วัฒนธรรมที่ปิดกั้นกั้นและเลือกปฏิบัติ ทำให้วมีสัดส่วนผู้หญิงค่อนข้างน้อยที่จะสามารถมีพื้นที่ในการมีส่วนร่วม   จึงจำเป็นต้องรณรงค์เผยแพร่ให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงบทบาทของผู้หญิงและส่งเสริมให้มีผู้หญิง นักปกป้อง
 
เพื่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
 
                 และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ.  2560  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากล 2560 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.  2560 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1  โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ขึ้น  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นั้นนอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการเสียสละ อุทิศตน ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน   แก่ “ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน” และส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างที่ดีของสังคมแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมุ่งหวังให้งานในครั้งนี้ ส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ให้สังคมเกิดการรับรู้ และเรียนรู้ร่วมกันในวงกว้าง จนเกิดความตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและความสำคัญของวันสตรีสากลอีกด้วย  โดยสิ่อมวลชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังนี้
 
·       กล่าวเปิดงาน โดย   คุณอังคณา  นีละไพจิตร  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
 
·       พร้อมร่วมรับฟังการปาฐกถาในหัวข้อ ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน : การขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคม
 
โดยคุณ ทิชา ณ นคร
 
·       พบกับการพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สร้างขวัญ และกำลังใจในการขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคมไทย  โดยมีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้   1.ภิกษุณีธัมมนันทานักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของผู้หญิง  , 2.กลุ่มสตรีเครือข่ายฅนรักษ์เมืองเทพาจังหวัดสงขลา , 3. กลุ่มรักษ์บ้านแหงจังหวัดลำปาง, 4.คุณ พนา  เจริญสุข นักสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรง  ,  5. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, 6. คุณคะติมะ  หลีจ๊ะ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาติพันธ์และเพื่อสิทธิที่ดิน ที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ,7.  คุณณัฐพร  อาจหาญ นักปกป้องสิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง และสิทธิการเมือง, และ 8. เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินจังหวัดกระบี่
 
·       ร่วมรับชมวิดีโอ Presentation ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  และร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน : การขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคม วิทยากรโดยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ นำอภิปรายโดย  คุณนัยนา สุภาพึ่ง  อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
 
·       พบกับการกล่าวปิดงาน โดย คุณเตือนใจ  ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทรคุณบีโทร 086-335-1069 ,คุณ นก 083-188-7600 ,085-176-6323,082-797-6442