สัมมนาประจำปีเอเชียตะวันออกในปี 2017 “East Asia in 2017”

Activity Date: 
Mon, 2017-03-13 09:00
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญร่วมสัมมนาประจำปีเอเชียตะวันออกในปี 2017 “East Asia in 2017”  ปาฐกถานำ “เอเชียตะวันออกในปี 2017: The Trump Factor”  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู  ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม  2560  เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนากลาง  (ห้อง 109) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกและอาเซียนโดยเฉพาะสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และประชาคมอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2017 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเอเชียตะวันออกและอาเซียน 
 
ดูกำหนดการที่นี่
 
ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/Jvbp44  
 
หรือ E-mail : seminar@asia.tu.ac.th
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5645000-3 ต่อ 313, 315
 
www.asia.tu.ac.th