เสวนาวิชาการ "ระเบียบ การบังคับใช้ และภาพลักษณ์นิสิต: เครื่องแบบนิสิต"

Activity Date: 
Thu, 2017-03-09 16:30

จัดโดยสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 - 18.30 น.
ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ร่วมเสวนาโดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร (หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
2. อาจารย์ วศิน บุญพัฒนาภรณ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์)
3. อาจารย์ จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์)
4. นายกล้าเกิด ตรีวัฒนสุวรรณ (นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์)
5. นางสาววรรณภาลักษณ์ ต้นประสงค์ (นิสิตคณะนิติศาสตร์)
ดำเนินรายการโดย
ชยันต์ ไชยพร

กำหนดการเสวนา
16.00 - 16.30 น. ลงทะเบียน
16.30 - 18.00 น. การเสวนาหัวข้อ "ระเบียบ การบังคับใช้ และภาพลักษณ์นิสิต (เครื่องแบบนิสิต)"
- กฎหมาย: สำนักกฎหมายต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมาย และสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับระเบียบข้อบังคับเครื่องแบบนิสิต
- ปรัชญา: ปรัชญาและเครื่องแบบ
- การตลาด: เครื่องแบบและภาพลักษณ์
- มุมมองของนิสิตต่อเครื่องแบบ
18.00 - 18.30 น. ผู้เข้าร่วมการเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็น

***หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม\