การแถลงข่าว "ยาที่เป็นอันตรายต่อไต"

Activity Date: 
Thu, 2017-03-09 13:00
วันพฤหัสที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Dipak C. Jain ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้ร่วมแถลงข่าว 
 
1. ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล - ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (วิดีโอคลิป) 
2. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล - ประธานคณะทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี - ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
4. ธนพล ดอกแก้ว – ประธานครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (Healthy Forum) เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)