250 ปีปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา: ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต

Activity Date: 
Fri, 2017-03-24 08:30

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

“250 ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา: ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดกิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ
ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน

09.15 - 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก สู่การเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น. การเสวนาทางวิชาการ “250 ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา reset to mindset”

วิทยากรโดย
1. คุณสมฤทธิ์ ลือชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุลยภาค ปรีชารัชช
3. คุณมิกกี้ ฮาร์ท

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. เสวนาเรื่อง “250 ปี แห่งวาทกรรมพม่าเผาเมือง”

วิทยากรโดย

1. อาจารย์ตูซาร์ นวย
2. คุณองค์ บรรจุน
3. คุณสิทธิพร เนตรนิยม

14.30 - 16.00 น. เสวนาเรื่อง “250 ปี จากธุลีกรุงศรีอยุธยา สู่การสร้างสรรค์อนาคต”

วิทยากรโดย:
1.ดร.วสุ โปษยะนันทน์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา  
3.คุณปองขวัญ ลาซูส

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 084 0235053 / 035 241 407
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://goo.gl/Uu2hbz