การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และ การประชุมวิชาการประจำปีที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.)

Activity Date: 
Wed, 2017-03-15 08:00

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะและ การประชุมวิชาการประจำปีที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

<--break- />

๐๘.๔๕-๐๙.๓๐ น.

Ø พิธีเปิดและการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ๑๖ องค์กร

๐๙.๓๐–๑๐.๑๕ น.

Ø ปาฐกถาพิเศษ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า น้อมนำพัฒนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

๑๐.๓๐–๑๒.๓๐ น.

Ø เสวนา “รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาสู่สังคมสูงวัย”

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สวทช.

นางอุบล หลิมสกุล รองเลขาธิการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ** (รอการยืนยัน) **

๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.

Ø  พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

Ø เสวนา “สานพลังปัญญาสู่สังคมสูงวัย”

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.

Ø พิธีปิด : นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของสังคมสูงวัยและกล่าวปิดการประชุม

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ