เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 176 นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการพัฒนาเมืองของไทย

Activity Date: 
Mon, 2017-03-20 13:00
เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 176  นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการพัฒนาเมืองของไทย  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
ประเทศไทยจะมีนโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองอย่างไรใน 20 ปีข้างหน้า มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดงานเสวนาวิชาการประจำปีและรายเดือนครั้งที่ 176 เรื่อง นโยบายอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองของไทยใน 20 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างสรรค์นโยบายที่ดีสำหรับประชาชนและประเทศชาติ เพื่อหวังว่าผู้ประกอบการ สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อ ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และที่สำคัญประชาชนผู้บริโภคจะได้ประโยชน์โดยตรง
 
กำหนดการ
13:00   เปิดการเสวนา
            ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
            รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45   นโบายที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองที่ควรจะเป็น ศึกษาแบบจากจากต่างประเทศ
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:15   การเสวนานโยบาย 4 กลุ่มย่อย:
            1.ชุมชนแออัด 2.ที่อยู่อาศัยทั่วไป 3.ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 4.การพัฒนาเมือง
15:00   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:15   นำเสนอผลการอภิปราย
15:45   การอภิปรายสรุป
            คุณศันสนีย์ ศรีศุกรี ทีปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
            คุณชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
            คุณประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
16:45   สรุปและอภิปรายซักถาม
17:00   ปิดการเสวนา
 
ยืนยันเข้าร่วมเสวนาที่ info@thaiappraisal.org หรือ โทร.0.2295.3171 ต่อ 109 นงลักษณ์