แถลงข่าว ผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

Activity Date: 
Mon, 2017-03-27 12:30

แถลงข่าว ผลการสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5) วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (MRT พหลโยธิน ทางออก 3)

12.30-13.00 สื่อมวลชนลงทะเบียน

13.00-13.10    กล่าวต้อนรับและแถลงภาพรวมของการสำรวจ  โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

13.10-13.20   กล่าวถึงความสำคัญของการสำรวจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดย นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

13.20-13.30  นำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ  โดย นางนวลนภา ธนศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

13.30-14.00  เปิดเวทีอภิปรายเกี่ยวกับผลสำรวจและสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยพร้อมให้สื่อมวลชนซักถาม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางนวลนภา ธนศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

14.00  สิ้นสุดการแถลงข่าว

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย: ณัฐฐา กีนะพันธ์ nkeenapan@unicef.org

สำนักงานสถิติแห่งชาติ: กุลพรภัสร์ จิระประไพ   prgroupnso@gmail.com

หรือ nsoprunit@gmail.com

 

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีครั้งนี้ จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ โดยเก็บข้อมูลเด็กและสตรีในครัวเรือนกว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - มีนาคม 2559 ซึ่งได้สำรวจความเป็นอยู่ของเด็กและสตรีในด้านต่าง ๆ เช่น

•          การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการของเด็ก

•          การพัฒนาเด็กปฐมวัย

•          อัตราการเข้าเรียน

•          การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

•          ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

•          การเลี้ยงดูและการอบรมเด็ก

•          เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่