เวทีเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจไทย และผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน”

Activity Date: 
Mon, 2017-04-03 08:30

กำหนดการ  เวทีเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจไทย และผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน” วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 14 ตุลา อาคารสำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา (ตึกหลัง) ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. เวทีเสวนา “สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน”
ร่วมเสวนาโดย 
- รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
- ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 
ดำเนินการโดย 
- คุณเซียร์ จำปา


จัดโดย
- กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง
- สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย (สพท.)
- สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย
- กลุ่มประกายไฟ