[24-25 เม.ย.] สัมมนา "เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ"

Event Date: 
Monday, 24 April, 2017 - 20:30

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการศึกษาสื่อ โลกออนไลน์/ดิจิตอล"  โดย คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล (ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต) วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการศึกษาชีวิตคน งาน และแรงงานในยุคหลังอุตสาหกรรม"  โดย อาจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา
"เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ"
งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปีสุดท้าย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และนิสิตหลักสูตรวนศาสตร์ชุมชนคู่ขนานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 24-25 เมษายน 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์