เสวนา เรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย

Activity Date: 
Wed, 2017-04-26 13:30

วันที่ 26  เมษายน 2560  เวลา  13.30 ถึง .16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย คณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ Thailand) , คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

กำหนดการเสวนา

เรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย

วันที่ 26  เมษายน 2560  เวลา  13.30 ถึง .16.30 น.

ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย คณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ Thailand) ,

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

12.30 – 13.30.                      ลงทะเบียน

13.30 – 13.45                       กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน โดย นายชำนาญ จันทร์เรือง ผู้แทน TJ Thailand

13.45 – 14.00                        กล่าวเปิด โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

14.00 – 14.30                       แนวคิด หลักการ TJ และบทเรียน TJ ในต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

14.30 – 16.30                        เสวนา TJ กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย อภิปรายนำโดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ มูลนิธิ   ด้วยใจ,นายรอมฎอน ปันจอร์ Deep South Wacht,  ศ.สายชล   สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,รศ.สมชาย  ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการ