กิจกรรม Feminist Reading Series อ่าน Archive Fever ของ Jacques Derrida โดย ผศ. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

Activity Date: 
Tue, 2017-05-16 18:00
หลักสูตร ปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จัดกิจกรรม Feminist Reading Series  ปีที่ 3  ครั้งที่ 4 อ่าน Archive Fever ของ Jacques Derrida  โดย ผศ. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์  ในวันที่ 16 พ.ค. 2560  เวลา 18.00 - 20.00 น.  ณ ห้อง 702 ชั้น 7  อาคารเอนกประสงค์ 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์