"ศาสนาในพื้นที่สาธารณะ" Religion in the Public Sphere กับ พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง

Activity Date: 
Sun, 2017-05-14 14:00

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 14.00 - 16.30 น ณ วัชรสิทธา ชั้น 5 อาคารพงศ์วราภา ถ.พิชัย

ฮาเบอร์มาส เสนอให้มีการแปลเนื้อหาทางศาสนาให้เป็นภาษาแบบโลกวิสัย เพื่อใช้กับการถกเถียงในระดับทางการ เช่น การถกเถียงในรัฐสภาก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นนโยบายสาธารณะ ข้อเสนอของฮาเบอร์มาสถือเป็นข้อเสนอเรื่องศาสนาในพื้นที่สาธารณะที่ดีที่สุดอันหนึ่ง เนื่องจากสามารถปรับตัวต่อเนื้อหาอันหลากหลายของข้อถกเถียงทางการเมือง อีกทั้งยังเกื้อหนุนให้ประชาชนสามารถแก้ไขหรือแม้แต่เปลี่ยนความเชื่อหลักและพื้นฐานทางความจริง เมื่อเผชิญข้อโต้แย้งอื่นที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าความเชื่อของตนเอง

- เสรีนิยมประชาธิปไตยกับการ (พยายาม) “จัดการ”ศาสนาในพื้นที่สาธารณะไม่ให้ขัดแย้งกับหลักเสรีภาพในการนับถือศาสนา และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

- อุปลักษณ์เรื่องการ “แปล”ภาษาแบบศาสนาเป็นภาษาแบบโลกวิสัยของฮาเบอร์มาสที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมืองหลากความเชื่อ

- รัฐโลกวิสัย (secular state) คือทางเลือกของศตวรรษที่ 21 จริงหรือไม่ กรณีศึกษาฝรั่งเศส

ร่วมด้วย commentator จากหลากหลายแวดวงที่มีความสนใจในประเด็นศาสนาในโลกสมัยใหม่:

ดารณี ทองศิริ, อนุสรณ์ ติปยานนท์, สุรพศ ทวีศักดิ์, วิจักขณ์ พานิช, ไพรินทร์ กะทิพรมราช ฯลฯ 

สนใจอีเมล์สำรองที่นั่งได้ที่ vajrasiddha05@gmail.com
เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย