เสวนา ปลดล็อค “สุขภาพประชากรข้ามชาติ” เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสยุค Thailand 4.0 ?

Activity Date: 
Tue, 2017-05-09 09:30

เสวนาปลดล็อค “สุขภาพประชากรข้ามชาติ” เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสยุค Thailand 4.0 ? วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 13.00 น. ณ ห้องทิพวรรณ 2 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

 

09.30 น.         ลงทะเบียน

09.45 น.         เสวนา ปลดล็อคสุขภาพประชากรข้ามชาติเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสยุค Thailand 4.0             1.นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

2.นพ.ชนินันท์ สนธิไชย         สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

3.นายภาคภูมิ แสวงคำ          มูลนิธิรักษ์ไทย

4.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

11.00 น.         ถาม-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน